پرفسور سمیعی شهروند افتخاری مازندران شد

پرفسور سمیعی امروز شهروند افتخاری مازندران شد و عنوان دکترای افتخاری دانشگاه علوم پزشکی بابل را هم برای ۵ سال گرفت.۲۲:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر