نماز جمعه مشهد با سخنرانی دبیر شورای بسیج دانشجویی خراسان رضوی