حدادعادل: گرمارودی میراث گرانقدری برای فرهنگ ایرانی به وجود آورد