باکتری های موجود در روده کودکان چاق و لاغر با هم تفاوت دارند