بررسی بازی ReCore؛ استعدادی که خشکید، پتانسیلی که از بین رفت