گروکشی آمریکا و ترکیه؛ گولن در برابر ضراب!

رئیس جمهور ترکیه از اهداف آمریکا علیه او و همسرش در ماجرای تاجر ترکیه ای طلا خبر داد.۲۳:۱۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر