۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی، تخریب و تعمیر است