فرانسه، ایران و روسیه را به سنگ‌اندازی در مسیر راه حل سوریه متهم کرد