نماینده دائم سوریه: حتی از یک وجب خاک سوریه نمی گذریم