گزارش لس آنجلس تایمز از وضعیت بغرنج دو شهرک شیعه‌نشین فوعه و کفریا