رنگین پوستان، کلینتون را به ترامپ ترجیح می دهند

نظرسنجی ها حاکی است اکثریت غیرسفید پوستان آمریکا هیلاری کلینتون را بر ترامپ ترجیح می دهند.