سانیا:/ بازیکنان سیتی نباید فصل قبل را فراموش کنند