اختلاف نظر احزاب آلمانی با آمریکا بر سر توافقنامه اروپا