توفان «مگی» تایوان را در هم کوبید

توفان موسوم به «مگی» با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، مناطق شرقی تایوان را در نوردید و خسارات سنگینی برجا گذاشت.