انتقاد حامی دولت از روحانی/ درست ۳۲ ماه است بورس وضع بدی دارد

بسیاری از کارشناسان، بورس را ویترین اقتصاد هر کشور می‌دانند و به عقیده آنها برای بررسی وضعیت اقتصاد هر کشور ابتدا باید به بازار سرمایه آن توجه کرد.