انتقاد حامی دولت از روحانی/ درست ۳۲ ماه است بورس وضع بدی دارد