اولاند: مزدوران الجزایری در پایان جنگ الجزایر به حال خود رها شدند

رئیس جمهور فرانسه به مسؤولیت دولت وقت این کشور در زمان جنگ الجزایر در رها کردن مزدوران الجزایری در پایان جنگ، اذعان کرد.