ترامپ : معشوقۀ بیل را به مناظره با هیلاری می آورم!