تاکید دبیرکل سازمان ملل بر حل مناقشه میان سران سیاسی قبرس

بان کی مون بر حل مناقشه سیاسی میان رئیس جمهوری قبرس و رئیس جمهور جدید بخش ترک نشین این کشور تاکید کرد.