تاکید دبیرکل سازمان ملل بر حل مناقشه میان سران سیاسی قبرس