تاکید دی میستورا بر لزوم توقف سریع حملات هوایی در سوریه