قطار تهران تا اصفهان با ۲۵۰ کیلومتر سرعت

سرعت سیر و بهره‌برداری این پروژه بر مبنای ۲۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است تا در صورت نیاز بتوان تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز ارتقا داد.