پرواز بیش ۴۰ بمب افکن چینی در جدیدترین رزمایش در غرب اقیانوس آرام

نیرویی هوایی چین برای دومین مرتبه در ماه جاری رزمایشی را در غرب اقیانوس آرام برگزار کرد.