پرواز بیش ۴۰ بمب افکن چینی در جدیدترین رزمایش در غرب اقیانوس آرام