پیروزی حزب مردمی در گالیسیا و ملی گرایان در باسک اسپانیا

طبق پیش بینی ها در انتخابات پارلمانی اسپانیا، حزب مردمی در گالیسیا و حزب ملی گرا در ایالت باسک پیروز شدند.