۸۱۰ کشته نتیجه تصادفات در شهریور ماه

سردار موسی امیری گفت: این تعداد کشته سه و ۶ دهم نسبت به شهریور پارسال افزایش دارد .