بررسی گزینه‌های مؤتلفه برای انتخابات ۹۶ تا پایان آبان ماه بررسی می‌شوند