جواب تند وزیرجهاد به معاونش/ آقای قنبری اگر نمی‌تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم