تصمیم گیری برای انتخابات۹۶ به صورت حزبی و گروهی انجام می‌شود