شکری هماهنگی مصر با ایران و عربستان را خواستار شد

وزیر خارجه مصر هماهنگی کشورش با ایران، عربستان و اندونزی را برای تحقق اهداف کشورهای در حال توسعه خواستار شد.