تاثیر فعالیت فیزیکی بر کاهش عفونت‌های باکتریایی

به گفته محققان، ریسک بروز عفونت های ویروسی تحت تاثیر فعالیت فیزیکی است، اما اطلاعات کمی در مورد بروز عفونت های جدی باکتریایی وجود دارد.