چین در غرب اقیانوس آرام ۴۰ بمب‌افکن به پرواز درآورد