شایعه افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان دسیسه خارجی‌ها است