اسارت ۱۶ فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۶ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری اسیر کردند….