عراق: هیچ نیروی خارجی در عملیات آزادسازی موصل حضور ندارد