اظهارات گستاخانه وزیر تجارت استرالیا در آستانه سفر به ایران

وزیر تجارت استرالیا در آستانه سفر به ایران گفته که دولت کشورش قصد نادیده گرفتن آنچه به ادعای وی مسائل حقوق بشر ایران است را ندارد.