دختران چطور می‌توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند؟

در ازدواج اول هر دختری اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه، لازم است.