هیچ فردی بدون ثبت نام در سامانه سماح امکان شرکت در مراسم اربعین را نخواهد داشت