شرط شورای عالی سیاسی یمن برای پایان جنگ در مرز عربستان