وابسته نظامی سابق سفارت ترکیه در آمریکا، بازداشت شد