۲۵۰ مربی کارآفرین برای تدریس آموزش لازم را فرا گرفته اند