نام دو داور اصفهانی در لیست داوران بین‌المللی سال ۲۰۱۷ قرار گرفت