۱۶ هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها دور ریخته شد