ملت ایران تن به ذلت نخواهد داد/ دکترین نظامی نیروهای مسلح ما کاملاً دفاعی است