آمار بیکاری در برخی شهرها ۶۰ درصد است/ ۱۱میلیون حاشیه نشین داریم