طوفان با سرعت ۱۶۰ کیلومتر تایوان را در نوردید

طوفان مگی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، مناطق شرقی تایوان را در نوردید.۰۹:۰۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر