به هیچ عنوان قصد شرکت در انتخابات را ندارم/ علت برتن کردن دوباره لباس پاسداری