ارزش حجاب از خون هر شهیدی بیشتر است

بیاید خودمان را از قید و بند این جهان مادّی رها کنیم، زیرا که این جهان مادی مانند سایه انسان است.