انتشار سخنان مهم مقام معظم رهبری در درس خارج ققه تا ساعتی دیگر