فرونشست زمین با جمعیت کنونی تهران اجتناب‌ناپذیر است

«محمد پرورش» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به فرونشست های زمین در مدت اخیر گفت: در تهران با ٨,۵ میلیون نفر جمعیت، فرونشست زمین یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.